“อ.ยักษ์” ฝันปี 64 ขยายพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่

  •  
  •  
  •  
  •  

“อาจารย์”ชี้ การพัฒนาภาคเกษตรในอดีต เน้นที่การส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นหลัก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้มีผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงสมดุลธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เข้าสู่ภาวะวิกฤต  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันประสบปัญหาสารพิษตกค้างจำนวนมาก วอนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ 5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2564

           ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางความร่วมมือภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน สู่เป้าหมาย 5 ล้านไร่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ว่า การพัฒนาภาคเกษตรที่ผ่านมา  มุ่งเน้นที่การส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์เป็นหลัก มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้มีผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงสมดุลธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เข้าสู่ภาวะวิกฤต  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันประสบปัญหาสารพิษตกค้างจำนวนมาก เกิดผลเป็นวงกว้าง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการใช้สารเคมี

           อย่างไรก็ตาม หลายภาคส่วนเริ่มตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา ทำให้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรกรรมทางเลือกที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและภาคการเกษตรทั้งระบบ เป็นระบบการเกษตรที่คำนึงถึงสมดุลสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น ดังนั้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี พ.ศ.2560-2564 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเป็น 5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ 5 ล้านไร่ จำเป็นต้องมีการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงเครือข่าย ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการขยายผลการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในทุกมิติที่จะก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ให้แก่เกษตรกร

[adrotate banner=”3"]

          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวม ซึ่งต้องกำหนดแนวทางให้เกิดการบูรณาการทำงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคีทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนบรรลุเป้าหมายตามแผนชาติ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางความร่วมมือภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เป้าหมาย 5 ล้านไร่” ขึ้น

          เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคี ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ต่อไป

          สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากส่วนกลาง ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ 12 จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำเกษตรกร และผู้แทนภาคประชาสังคม 15 องค์กร รวมจำนวน 120 คน ซึ่งมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ที่จะก่อให้เกิดการขยายผลการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ