การันตีถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะใหม่ มีความปลอดภัย

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

          หลังจากที่ Monsanto ได้ยื่นเรื่องต่อ หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป (European Food Safety Authority) เพื่อให้พิจารณาอนุญาตสำหรับการจำหน่ายถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะใหม่ (three‐event stack soybean) จากการนำเข้าและการแปรรูป เพื่อใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ ซึ่งหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป ได้มอบให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Panel on Genetically Modified Organisms)พิจารณาให้ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะใหม่ดังกล่าว

          ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะใหม่นั้น พัฒนาโดยการผสมข้ามด้วยวิธีการแบบปกติ เพื่อรวมลักษณะทั้งสามลักษณะเข้าอยู่ในถั่วเหลืองต้นเดี่ยวกัน ซึ่งจะมีความทนทานต่อสารกำจัดวัชพืช 3 ชนิด คือ dicamba, glyphosate และ glufosinate‐ammonium

         ถั่วเหลืองที่เพาะปลูกมีต้นกำเนิดมาจากเอเชียตะวันออกและเป็นพืชที่ต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวด โดยทั่วไปไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสมบางครั้งอาจมีต้นถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม เติบโตอยู่นอกพื้นที่เพาะปลูก แต่ความอยู่รอดถูกจำกัด จากการที่มีความสามารถในการแข่งขันต่ำ ไม่มีระยะพักตัวและอ่อนแอต่อเชื้อโรคพืช รวมทั้งอ่อนแอต่อสภาพภูมิอากาศเย็นเมล็ดถั่วเหลืองมักจะไม่มีชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาว ดังนั้นการตั้งตัวและความอยู่รอดของถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ที่ตกค้างในแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ในสหภาพยุโรปจึงมีโอกาสที่จำกัด

         ไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ถั่วเหลืองดัดแปลงทางพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะใหม่นั้น มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้โดยรวม คุณค่าทางโภชนาการของอาหารและอาหารสัตว์ ที่มาจากถั่วเหลืองดัดแปลงทางพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะใหม่นั้น จะเหมือนกับอาหารและอาหารสัตว์ที่ได้มาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมก่อนการดัดแปลง และพันธุ์ถั่วเหลืองอื่น ๆ ที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม

          คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ได้สรุปว่า ถั่วเหลืองดัดแปลงทางพันธุกรรมที่มี 3 ลักษณะใหม่ ดังที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบการยื่นเรื่องนี้ มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับถั่วเหลืองสายพันธุ์ดั้งเดิมก่อนการดัดแปลง และพันธุ์ถั่วเหลืองอื่น ๆ ที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม

          ครับ ก็มั่นใจได้ครับว่าถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ ที่เรารับประทานกันนั้นมีความปลอดภัยต่อการบริโภค

          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5733

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ