เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างที่คิด

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยวสุภาษิต

         ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้ในอียิปต์ กล่าวว่า การใช้วิธีปฏิบัติทางการเกษตรแบบอัจฉริยะ หรือ smart agronomic practices อาจมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

         การปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซึ่งสามารถปกป้องความหลากหลายโดยการทำให้พืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช และช่วยป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

         ข้อความดังกล่าวได้มาจากการสัมภาษณ์พิเศษกับ Alliance for Science

         Dr. Margaret Karembu   ผู้อำนวยการศูนย์ไอซ่าเขตแอฟริกาที่เคนย่า (ISAAA AfriCenter Kenya) ระบุว่า เทคโนโลยีชีวภาพสามารถช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ ใน 3 แนวทางนี้คือ

1. โดยการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าการลดจำนวนพื้นที่ที่จะบุกเบิกเพื่อการเพาะปลูกจะทำให้สามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคนั้น ๆ ได้

         2. เมื่อเลือกใช้เทคนิคที่กำจัดเฉพาะศัตรูพืชที่เป็นอันตราย นั่นก็หมายถึงการลดปริมาณสารเคมีอันตรายที่ใช้ในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่สามารถกำจัดศัตรูพืชและรวมถึงศัตรูพืชที่ไม่ใช่เป้าหมายอื่น ๆ ที่ช่วยในการผสมเกสร

         3. เมื่อเลือกพืชที่จะปลูกในพื้นที่เช่นในพื้นที่ที่แห้งแล้งเพื่อจะให้ได้ผลผลิตสูงสุด ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดพื้นที่ใหม่ ทำให้ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นเอกรักษ์

        ครับ พืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ใช่เป็นผู้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ ถ้ามีการเลือกใช้ที่เหมาะสม

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2018/11/biotechnology-boosts-biodiversity-conservation-experts-say/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ