ยื่น 2 เงื่อนไขให้ กฟก.จ่ายหนี้แทนเกษตรกร

  •  
  •  
  •  
  •  

“เฉลิมชัย” นั่งหัวโต๊ะ หารือเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิก กฟก. ที่เป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. เสนอ 2 เงื่อนไข ให้ กฟก.จ่ายหนี้แทนเงินต้น 50 % ที่เหลือตัดทิ้ง สำหรับรมีคุณสมบัติถูกต้อง ส่วนเกษตรกรที่สมบัติไม่ถูกต้อง จ่ายเองร้อยละ 50 ดอกเบี้ย MRR- 3 ที่เหลือกยกหนีไป

        วันที่ 19  มิถุนายน 2563  ได้มีการหารือระหว่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ของเกษตรกร โดยนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        การประชุมหารือในครั้งนี้ นายไชยยศ จิรเมธากร  รองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายสมยศ  ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ส่วนตัวแทนของ ธ.ก.ส.ประกอบด้วยนายายสมภพ รอดกลาง นายอุดม ถมปัด นายเจริญศักดิ์  เพชรจู 

        ประเด็นการหารือในครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ลูกหนี้ ธ.ก.ส. ดังนี้  ในกรณีที่เกษตรกรมีคุณสมบัติถูกต้องให้ กฟก.ชำระหนี้แทนโดยชำระเงินต้นร้อยละ 50 เงินต้นที่เหลือและดอกเบี้ยตัดทิ้งไป

        ส่วนเกษตรกรที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องมีเงื่อนไขการจัดการหนี้โดย เงินต้นร้อยละ 50 ให้เกษตรกรหรือทายาทเป็นผู้ชำระหนี้เอง โดยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ย MRR- 3 ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดีที่เหลืออยู่เงินต้นที่เหลือและดอกเบี้ยตัดทิ้ง แต่หากเกษตรกรผิดนัดชำระให้รับผิดชอบเงินต้นเต็มทั้งจำนวน  แต่ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.พิจารณาต่อไป