โกงกางเทียมจากยางพารา

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย สอนหลักทรัพย์

           เมื่อไม่นานมานี้ ทางวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมวังจันทร์ระยอง ซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยางใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อแปรรูปยางพาราทำเป็นผลิตภัณฑ์ โดยหวังว่าจะให้ผลิตผลยางยางพารามาใช้เองภายในประเทศให้มากที่สุด และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลยางพาราภายในประเทศ  โดยไม่ต้องวังพึ่งการส่งออกอย่างเดียว ได้ร่วมกับกับบริษัทเจ้าปฐพีการเกษตร(ประเทศไทย) จำกัด จับมือกันทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซีออสไม้โกงกางเทียม

          การร่วมมือในครั้งนี้ ทางบริษัทเจ้าปฐพีการเกษตร ยังให้ยืมเครื่องฉีดยาง มาเป็นเครื่องมือสำหรับการแปรรูปยาง พร้อมทั้งจะเป็นผู้รับซื้อโกงกางเทียมทั้งหมดอีกด้วย

         ตรงนี้แหละครับ ที่จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางกับคนกรีดยาง มีอาชีพด้านอุตสาหกรรมผลิตโกงกางเทียม โดยใช้ยางถึง 40%จะเป็นการดึงยางออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าในประเทศ ซึ่งจะทำให้ตลาดล่วงหน้าสะเทือนได้ และราคายางก็จะมีเสถึยรภาพมากขึ้น เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางก็จะอยู่ดีกินดี ในช่วงที่สภาวะราคายางตกต่ำ

       ผลิตภัณฑ์โกงกางเทียม จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการเซาะของน้ำทะเล และจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ชายฝั่งให้มากขึ้น  นอกจากนี้จะเป็นแหล่งการเพาะพันธุ์สัตวน้ำ และยังเป็นแหล่งหากินของชาวประมงชายฝั่งรายย่อยด้วย

        ถือว่ามีคุณประโยชน์ทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรชาวประมง อีกทั้งจะเป็นการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้น และจะนำไปสู่การทำให้ปริมาณยางในตลาดโลกน้อยลง สิ่งที่ตามมาราคายางก็จะสูงขึ้น โดยที่รัฐบาลจะใม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมาประกันรายใด้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง

       การประกันราคายางพารา ถือเป็นการให้เปล่า และถ้าหยุดชดเชยราคายางก็จะตกลงทันที แต่ถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ยางจะสามารถดูดซับยางเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเป็นการเดินที่ถูกทิศทางก่วาที่รัฐเคยแทรกแซงหรือประกันรายใด้

        ในโอกาสนี้ ทางวิสาหกิจชุมนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางวังจันทร์ระยอง ขออบคุณบริษัทเจ้าปฐพีการเกษตร(ประเทศไทย)จำกัด ที่ ใด้มอบเครื่องฉีดยางให้วิสาหกิจชุมชนฯได้ยืม และยังรับซื้อโกงกางเทียมที่ผลิตทั้งหมดด้วย อันจะนำเป็นช่องทางที่จะให้เกษตรกรไต่เต้าและมีโอกาศก้าว เข้าสู่อุตสาหกรรมยางใด้ในอนาคตได้เต็มต้วครับ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ