กรมปศุสัตว์ คิดสูตรอาหารสัตว์จากผลสับปะรดสด แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ช่วยแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด และราคาตกต่ำ

  •  
  •  
  •  
  •  

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากกรณีที่ราคาสับปะรดตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ซึ่งยังมีบางส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีขนาดผลเล็กโรงงานสับปะรดไม่รับซื้อ ส่งผลกระทบกับเกษตรกรนั้น ขณะนี้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้ร่วมมือกันดำเนินแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาดโดยนำมาแปรรูปเป็นอาหารโคนม ในโครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาดในภาคตะวันออก

สำหรับ ในส่วนของการดำเนินการ โดยกรมปศุสัตว์ได้นำผลสับปะรดสดมาแปรรูปเป็นอาหารผสมเสร็จ (Total mixed ration : TMR) ประกอบด้วยอาหารหยาบและอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งมีระดับพลังงานและโปรตีนครบถ้วนเหมาะสมกับโคนม โดยมีเป้าหมายผลิตอาหาร TMR สำหรับโคนมโปรตีน 16 % จำนวน 1,300 ตัน สูตรอาหาร TMR 100 กิโลกรัม ประกอบด้วย ผลสับปะรดสด 63 กก. หญ้าแพงโกลาแห้ง 14.2 กก. กากถั่วเหลือง โปรตีน 44 % 13.3 กก. กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 4.4 กก. มันเส้น 5.1 กก. ราคากิโลกรัมละ 3.81 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง)

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วให้คำแนะนำการผลิตอาหารดังกล่าว และมีสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด รับซื้อผลสับปะรดเพื่อนำมาผลิตอาหารโคนม