“มนัญญา”ชมบทบาทสหกรณ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

  •  
  •  
  •  
  •  

“มนัญญา” เดินสายลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรหัวตะพานที่อำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลงานของลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน  ชมบทบาทของสหกรณ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่

       วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายด้านการพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมรับฟังปัญหา และความต้องการด้านต่างๆ ของผู้นำสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 500 คน

                                                            มนัญญา ไทยเศรษฐ์

      นางสาวมนัญญา กล่าวว่า บทบาทของสหกรณ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมมือกันทำงานในรูปแบบสหกรณ์ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ ด้าน เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมมอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือเรื่องหนี้สินและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ด้วย

      สำหรับ สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 3,080 คน ทุนดำเนินงานกว่า 533 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจบริการ และธุรกิจรวบรวม โดยสหกรณ์ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก จำนวน 10,879 ตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 139 ล้านบาท

     ในโอกาสนี้ นางสาวมนัญญา ได้เยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กระเป๋าผ้า ผ้าพื้นเมืองจากกลุ่มสตรีหัวตะพานคำพระ เสื่อกก  จากกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า ผักอินทรีย์ จากกลุ่มผักอินทรีย์บ้านโคกพระ ป้ายชื่อไม้แกะสลัก จากกลุ่มเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เนื้อโคแปรรูป จากกล่มอาชีพแปรรูปเนื้อโค และวุ้นเส้นจากถั่วเขียว จากกลุ่มอาชีพบ้านนาผาง อำเภอปทุมราชวงศา นอกจากนี้ยังพบปะผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วย

      นายวุฒิพร สมหมั่น หนึ่งในผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร กล่าวว่า เรียนจบการศึกษาปริญญาตรี เดิมประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร และลาออกมาประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งมีพื้นที่ทำการเกษตร 30 ไร่ ที่บ้านโพนขวาว ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี 50 มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ไม้ดอกไม้ประดับ สละอินโด เลี้ยงเป็ด ไก่ รวมทั้งมีการแปรรูปผลผลิตด้วย เช่น แปรรูปอ้อยคั้นน้ำแบบครบวงจร น้ำตาลอ้อยแบบก้อน แบบผงชงดื่ม ไซรัปอ้อยอินทรีย์ และข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ