อว.-แม่โจ้จับมือจัดหลักสูตร Non degree เน้นนวัตกรรมด้านเกษตรรับการทำงานหลังวิโควิด

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวง อว. ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดหลักสูตร Non degree พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ  เน้น 2 หลักสูตร “นักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร -นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์” เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการทำงานหลังวิกฤต Covid-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (อว.) ได้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill / Upskill / Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคติหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาและห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  ในโอกาสยี้ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานำร่องที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้นโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ ให้ประสบความสำเร็จ

       สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร Non degree ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.) หลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร และ 2.) หลักสูตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยจะมีการบริหารจัดการหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ตามข้อกำหนดของโครงการ ดำเนินการจัดอบรม เตรียมระบบประเมินผลการจัดอบรม และสนับสนุนข้อมูลการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดตามประเมินการจัดอบรมเพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามผลการมีงานทำ การสร้างงาน การพัฒนางาน ความพึงพอใจของสถานประกอบการ อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ