มกอช.ปรับองค์ความรู้รูปแบบใหม่สายผลิตสินค้าเกษตร รับยุค New Normal หลังโควิด

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                               สุทธิพงศ์ รอตโกมิล

มกอช. จัดการองค์ความรู้สู่ดิจิทัล เข้าถึงได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา หวังให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตรและผู้บริโภครับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐานอย่างทั่วถึง ผ่าน E-Book และแอปพลิเคชัน TAS2GO

       นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตและพฤติกรรมเพื่อเข้าสู่การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal มกอช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบวิถีใหม่จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยได้จัดทำองค์ความรู้สื่อดิจิตอลออนไลน์ ในรูปแบบการนำเสนอผ่าน e-book องค์ความรู้ด้านมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชัน TAS2GOเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และลดภาระค่าใช้จ่าย

       ทั้งนี้ ในปี 2562 มกอช. ได้ดำเนินการจัดทำE-Book ทั้งสิ้น จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) แผ่นพับเข้าใจใหม่ เกษตรอินทรีย์ และ GAP 2) สินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจเครื่องหมาย Q  3) คู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ มกษ.6909-2562 และ 4) คู่มือการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองฟาร์มมาตรฐาน รวมทั้งจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือน ที่อัดแน่นไปด้วยสารความรู้ในเรื่องมาตรฐานต่างๆ และข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน มกอช.

       ขณะที่ในปี 2563 มีการจัดทำ e-book ไปแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) คู่มือการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพและโรงบรรจุขนาดเล็กเพื่อการผลิตข้าวสาร Q และ 2)คู่มือ Q อาสา ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563 และอยู่ระหว่างที่กำลังจะผลิตในอนาคตอีก จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่1) คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic,2) คู่มือเตรียมความพร้อมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการทํานาเกลือทะเล(มกษ.9055-2562) ,3) คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ฉบับทบทวน ปี 2563, 4) การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (มกษ. 9035-2553) (ฉบับปรับปรุงใหม่),และ 5) สินค้าเกษตรปลอดภัย มั่นใจเครื่องหมาย Q (ฉบับปรับปรุงใหม่)

        นอกจากนี้ มกอช. ยังมีการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน TAS2GOซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ในระบบปฏิบัติการ iOS และAndroidซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีฟังก์ชันการใช้งานหลักประกอบด้วยเมนูต่างๆ ได้แก่

      1) มาตรฐาน จะแสดงรายการมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยสามารถค้นหามาตรฐานที่สนใจได้จากเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ชื่อมาตรฐาน เลขที่มาตรฐาน ประเภทมาตรฐาน เป็นต้น 2) รายการโปรด แสดงรายการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงมาตรฐานนั้นได้อย่างรวดเร็ว3) ประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลกิจกรรม/ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร 4) ข้อมูล แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้งาน และ 5) คำถามที่พบบ่อย แสดงคำถามที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ การกำหนด การรับรอง การควบคุม และการส่งเสริม โดยผู้สนใจสามารถ Download ใช้งานได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บน App Store และ Google Play Store โดยพิมพ์คำค้น “TAS2GO”

      นายสุทธิพงศ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการจัดทำ E-Book และแอปพลิเคชัน TAS2GO แล้ว มกอช. ยังมีการผลิตสื่ออื่นๆ อาทิ การผลิตสื่อ Infomotion และการจัดทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยสามารถติดตามข่าวสารด้านมาตรฐาน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่LINE : มาตรฐานเกษตรน่ารู้ Facebook : มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช. และเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ https://www.acfs.go.th