ตั้ง “กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์”ประธานบอร์ด ธพว.คนใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  

        คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)คนใหม่  เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

       โดยให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

        สำหรับนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปัจจุบัน อายุ 56 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.21), หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.9),และ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน (วธอ.3)

      ประวัติการทำงานในปี2551 เป็นอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา,ปี 2553 ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,ปี 2555 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,ปี 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, 2559 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,ปี2560 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, และปี 2562 เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ