ธพว. แต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์” ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการคนใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้ง “นารถนารี รัฐปัตย์” รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป

        ในที่สุดคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


      นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปีจบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทบ.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2532-2535
        ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2561, Director Certification Program(DCP) , Leadership Succession Program (LSP 6) , Thammasart Leadership Program (TLP 4) และ Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance A

       เริ่มทำงานที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พ.ศ. 2546 เริ่มรองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2546 – 2549 , ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้ พ.ศ. 2550 – 2552 ,- ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ พ.ศ. 2553 – 2558,ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงาน         ช่วยบริหาร พ.ศ. 2559 – 2560, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร พ.ศ. 2558 – 2561, รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ  เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้


ประวัติการศึกษา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ