สภาเกษตรกรฯแนะเกษตรกรยุคใหม่ต้องศึกษาตลาดก่อนผลิตสินค้า

  •  
  •  
  •  
  •  

สภาเกษตรกรฯเดินหน้า“โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” หวังให้เกษตรกรใช้ความรู้นำไปประยุกต์และแปรรูปสินค้าเกษตรตามที่ตลาดต้องการ ชี้อดีตที่ผ่านมามักจะทำตามกัน ทำให้สิ้นค้าล้นตลาด แนะเกษตรกรยุคนี้ก่อนที่จะผลิตสินค้าต้องศึกษาตลาดก่อนเสมอ

        ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเบลล์ แกรนด์ จังหวัดอุดรธานี​ ว่า เกษตรกรในยุคปัจจุบัน ต้องศึกษาเรื่องการตลาดก่อนที่จะผลิตสินค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์ ในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสินค้าชนิดไหนราคาดี ราคาสูงมักจะผลิตออกมาจนเกินความต้องการของตลาดทำให้ราคาตกลงอย่างรวดเร็ว เดือดร้อนเป็นห่วงโซ่และยาวนาน  เมื่อมีบทเรียนในอดีต จึงควรปรับเปลี่ยนปัจจุบัน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรต้องเท่าทันการตลาด


      ดังนั้น สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้จัด “โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ​เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการหาช่องทางการตลาด รูปแบบการตลาดออนไลน์ และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบการตลาดของกลุ่มเกษตรกร เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกับการตลาดในยุคปัจจุบันได้

      ในการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ คาดว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 120 คน จะสามารถนำความรู้และทักษะ รูปแบบการตลาดออนไลน์ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดไปใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดและบริหารจัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมร่วมกันได้ต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ