กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร อันจะเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองอาชีพเกลือทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

           นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้การทำนาเกลือในส่วนที่เป็นเกลือสมุทรเป็น “เกษตรกรรม” และผู้ทำนาเกลือเป็น “เกษตรกร” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เกลือทะเลไทย ปี 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตร อันจะเป็นการช่วยเหลือคุ้มครองอาชีพเกลือทะเลให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ และใช้ระบบสหกรณ์ และดำเนินการตามนโยบายตลาดนำการผลิต

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ ส่งผลให้อาชีพนี้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลของ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลต่อไป

           สำหรับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเกลือที่ตกต่ำ กำหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับเกลือทะเล โดยเฉพาะราคาเกลือให้มีเสถียรภาพมากขึ้น จนขายได้ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยให้ชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด เป็นจุดศูนย์กลางในการรวมกันซื้อรวมกันขาย เจรจาต่อรองในการกำหนดทิศทางของราคาเกลือทะเล เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาเกลือทะเลให้เกิดความมั่นคงไม่ผันผวน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือทะเลของประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้สมาชิกสหกรณ์ชาวนาเกลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มั่นคงขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยระบบสหกรณ์

           อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด ได้กำหนดวิธีจำหน่ายเกลือทะเลโดยวิธีแบบประมูล ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 เพื่อให้เกิดการยกระดับราคาเกลือทะเล โดยมีการกำหนดจุดจำหน่าย 3 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร เปิดประมูลทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ต.โคกขาม อ.เมือง

           จุดที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดประมูลทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และจุดที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี เปิดประมูลทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด โดยในปี 2562 มีปริมาณเกลือแต่ละประเภท ได้แก่ เกลือขาว มีจำนวน 8,184 ตัน เกลือกลาง มีจำนวน 149,540 ตัน และเกลือดำ มีจำนวน 3,020 ตัน และมีแผนการส่งมอบเกลือของสหกรณ์สมาชิก ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 228 ราย จำนวน 160,744 ตัน

         “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการบริหารจัดการเกลือทะเลทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้เกลือที่ผลิตมีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกรทำนาเกลือได้ราคาสูงกว่าต้นทุน เกษตรกรทำนาเกลือได้รับการจัดการหนี้สินเดิม สมาชิกสหกรณ์อนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือไว้ให้ลูกหลานได้ อีกทั้งรัฐยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรทำนาเกลือโดยใช้ระบบสหกรณ์ได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้มีการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการ ได้แก่ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล และ (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตรเกลือทะเลธรรมชาติ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะบูรณาการการทำงานตามแนวทางประชารัฐต่อไป” นายอานัติ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ