9 ปี กรมหม่อนไหม “สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งปณิธาน ‘9 ปี กรมหม่อนไหม สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่’ ส่งเสริมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน พัฒนาเกษตรกรและไหมไทยสู่สากล

    

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี” ณ กรมหม่อนไหม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า กรมหม่อนไหม เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นโดยพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาโดยตลอด และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านหม่อนไหมโดยตรงทั้งระบบ นำมาสู่การจัดตั้งกรมหม่อนไหมขึ้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาด้านไหมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมทั้งพัฒนางานวิชาการด้านหม่อนไหม

         ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยกรมหม่อนไหมดำเนินงานภายใต้ภารกิจสำคัญ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้การตลาดนำการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมุ่งสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

         “ได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม โดยให้บูรณาการงานสนองตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมกันพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากไหมไทย ซึ่งคงเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะผ่านไปนานเท่าใด ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ ขอให้กรมหม่อนไหมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนต่อยอดผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต่อไป” นายกฤษฎา กล่าว


         ด้านนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงาน ในปี 2562 มีนโยบายให้กรมหม่อนไหมให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานยกระดับโครงการพระราชดำริด้านหม่อนไหม โดยบูรณาการงานตามภารกิจของกรมให้สนองตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยการ “สืบสาน” งานตามโครงการพระราชดำริด้านหม่อนไหม รวมถึงส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน “รักษา” อนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหม ลวดลายผ้าไหม ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม เพิ่มพื้นที่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการ “ต่อยอด” พัฒนางานวิจัยในเชิงรุกเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงพัฒนานวัตกรรมการผลิต พัฒนางานการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสานต่ออาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมถึงขับเคลื่อนงานสำคัญตามภารกิจ และผลักดันให้นำงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรให้มากขึ้น

         อีกทั้ง ได้เน้นย้ำในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจตรงกันเร่งติดตาม และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรหม่อนไหมในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ส่งเสริมให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรมีการผลิตที่มองไปถึงปลายน้ำในเรื่องของการตลาดให้มากขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องตลาดนำการผลิต ซึ่งในส่วนนี้จะเกิดผลโดยตรงกับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและเป็นส่วนช่วยเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพหม่อนไหมต่อไปได้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ