ดัน150 สินค้าOTOPจาก 15 หมู่บ้านที่แม่กลองให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

  •  
  •  
  •  
  •  

จังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมสานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีพัฒนาสินค้าและบริกาด้านการท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่มมูลค่า  ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP ให้มีประสิทธิภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

            จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นการสร้างรายได้ ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิคภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้

         ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนจากการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว เป็นการผลักดันไปสู่การเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ตามความต้องการของตลาดโดยการขายสินค้าที่อยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้กระจายสู่คนในชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนมีอาชีพมีงานทำไม่ทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปหางานทำในเมืองใหญ่

       นางสาวเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ  พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวว่า ในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น สนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 15  หมู่บ้าน   จำนวน 150 ผลิตภัณฑ์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

        ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) ให้มีมาตรฐาน ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น่าสนใจ  สามารถจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ