“66 ปี ชสท.”เปิด3โครงการพัฒนาอาชีพ-เดินหน้าข้าวแกงจาน10 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

66 ปี ชสท.”  เปิดตัว 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผุดโปรเจค Co-op Click 4.0 เน้นพัฒนาสินค้าคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร พร้อมเดินหน้าข้าวแกงสหกรณ์เริ่มต้นจานละ  10 บาท ระล่าสุดมีร่วมโครงการแล้ว 117 สหกรณ์ พร้อมเปิดศูนย์กระจายสินค้าสู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

        วันที่27 มิ.ย.61 นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์…เพื่อเกษตรกร” ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ จำกัด ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัว 3 โครงการฯ ได้แก่ 1) โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 หรือ Co-op Click 4.0 2) โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 5 และ 3) โครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชน ว่า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดทั่วประเทศ มีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นตัวกลางซื้อขายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          วิสัยทัศน์ คือ “ชสท. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ในด้านการส่งเสริมการผลิต จัดหาปัจจัยการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมโดยวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการให้บริการกับสมาชิก ยึดอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรเป็นสำคัญ ชสท. ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 66 ปี แล้ว โดยได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสหกรณ์สมาชิกและเกษตรกร อาทิ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาเป็นจำนวนถึง 72 รุ่น

 

         โครงการข้าวแกงสหกรณ์ โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชน ประจำปี 2561 ตลอดจนได้เป็นผู้ริเริ่ม โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในชื่อ Co-op Click 4.0  โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์แก่ขบวนการสหกรณ์และเกษตรกร ที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพ และใช้การตลาดนำการผลิต

[adrotate banner=”3″]

          ด้าน นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ชสท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2495 ปัจจุบันได้ดำเนินการมาครบรอบ 66 ปีแล้ว สำหรับก้าวย่างต่อไปของ ชสท. ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรเป็นสำคัญ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 หรือ Co-op Click 4.0 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตและการตลาดระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-COMMERCE

         โดยครั้งนี้ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ เช่น สามารถเปลี่ยนภาษาได้ทั้ง ไทย จีน อังกฤษ พัฒนาโปรแกรมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งยังปรับเปลี่ยนแพลทฟอร์มให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากขึ้น รองรับการจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรสู่สากลที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

          นอกจากนี้ ยังมีโครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้สหกรณ์สมาชิก จำหน่ายข้าวแกงในราคาพิเศษ เริ่มต้น 10 บาทให้กับสมาชิก พนักงานและคนในชุมชน โดยขณะนี้มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 117 สหกรณ์ และโครงการกระจายสินค้าสหกรณ์ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ โดยการนำสินค้าสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม จัดจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภททั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ร้านค้าต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าคุณภาพดีในราคายุติธรรม รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดแก่สินค้าสหกรณ์อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป