ระดมของดี 8 จังหวัดตะวันตกโชว์ ชิม ช็อปไม่อั้นที่หัวหิน

  •  
  •  
  •  
  •  

 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 2 ระดมของดี 8 จังหวัดตะวันตกที่ผ่านมาตรฐาน GAP- ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไว้ในงาน Green Market#Farmer Market @ มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2561 นี้ ไว้สำหรับนัก ชิม ช็อป ไม่อั้น

นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดตลาดเกษตรกร เป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้สามารถเชื่อมโยงตลาดระดับต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต ผู้บริโภคเข้าใจและรู้จักผลผลิต GAP ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และหันมาบริโภคสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากขึ้น

[adrotate banner=”3"]

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและสุพรรณบุรี โดยแต่ละจังหวัดจะมีความโดดเด่นในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่แตกต่างกัน จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงพัฒนาไปสู่การผลิตพืชในระบบแปลงใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรของพื้นที่ 8จังหวัด ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จึงได้จัดงานเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร GAP และตลาดเกษตรกร “Green Market#Farmer Market” ณ มาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2561

ภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน และสินค้าแปรรูปเกรดพรีเมี่ยมของ 8 จังหวัดภาคตะวันตก เช่น ชมพู่ทับทิมจันทร์ กล้วยกรอบแก้ว ดอกเห็ดสดนางฟ้าภูฎาน ทองม้วนข้าวไรซ์เบอรี่ น้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ เครื่องดื่มเห็ดผง เป็นต้น รวมทั้งมีการสาธิตผลิตภัณฑ์การเกษตร การเจรจาธุรกิจสินค้าเกษตร และมีการแข่งขันกินผลไม้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่กำหนด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ด้านนางสาวปรารถนา ม่วงงาม ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ภายในงานครั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีจะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพมาตรฐานมาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ทองม้วนข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งผลิตจากข้าวอินทรีย์วิถีไทยและผ่านการรับรองมาตรฐาน เห็ดทอดกรอบ เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่าจะได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและติดตลาดมากขึ้น

อีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้ประกอบการ ได้เจรจาธุรกิจเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญทางกลุ่มเกษตรกรจะใช้โอกาสนี้นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวสุพรรณบุรีเมือง 3 สี โดยชูอำเภอเมือง อำเภอศรีประจันต์และอำเภอสามชุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวเมืองสุพรรณบุรี ไปจับจ่ายใช้สอยและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป