กรมข้าวรุกถึงสงขลา หนุนแปลงใหญ่นาข้าว หวังยกระดับชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตให้ทุนต่ำ-รายได้เพิ่ม

  •  
  •  
  •  
  •  

เกษตรกรบ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา ​เฮ! กรมการข้าวหนุนเกษตรแปลงใหญ่นาข้าว พร้อมมอบอาคาร โรงสีข้าวชุมชน และมอบเครื่องครุภัณฑ์เพียบ ทั้งเครื่องสีข้าว โดรนเพื่อการเกษตร รถอีแต๋น รถยกแฮนด์ลิฟ พัดลมอุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการแล้ว ​หวังให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการผลิต ช่วยให้การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในอนาคต

     วันที่ 17 ตุลาคม  2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 พร้อมได้ทำการเปิดอาคาร โรงสีข้าวชุมชน และมอบเครื่องครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องสีข้าว,โดรนเพื่อการเกษตร,รถอีแต๋น,รถยกแฮนด์ลิฟ​ ให้กับชาวนากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา​

     นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าวได้ดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องการยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง​

     ในส่วนของจังหวัดสงขลามีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอยู่จำนวน 15 แปลง มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564​ จำนวน 7 แปลง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น ที่ได้ขอรับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว โดยที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น ได้ให้ความสำคัญในการรวมตัวของเกษตรกร และการเป็นผู้นำเกษตรกรหรือ Smart Farmer  ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตข้าว การบริหารจัดการ การแปรรูป การตลาด รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการผลิต

    ต่อมาทางกลุ่มได้ขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากกรมการข้าวตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อหวังจะเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการผลิตของกลุ่มได้ กรมการข้าว จึงได้ดำเนินการสนับสนุนทางด้านปัจจัยการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวหนองอ้ายแท่น อาทิ อาคารโรงสีข้าวชุมชน เครื่องสีข้าว โดรนเพื่อการเกษตร รถอีแต๋นสิงห์ลุยทุ่ง รถยกแฮนด์ลิฟ  พัดลมอุตสาหกรรม และอื่นๆ ภายใต้งบประมาณกว่า 2.9 ล้านบาท ที่จะเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และทำให้กลุ่มแปลงใหญ่มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต