ผลงาน “ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด 19 ฯ” ของกรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                   เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี จากผลงาน “ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อการบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

     นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 ระดับดี จากผลงาน “ระบบส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อการบริการเกษตรกรอย่างยั่งยืน”

     สำหรับโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่จัดบริการการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับการให้บริการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในเชิงรุกในการรับรองสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน คาดการณ์ เตรียมความพร้อมด้านระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินการ

     ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับระบบส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการส่งเสริมการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบของการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นระบบงานหลักในการทำงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรประสบความสำเร็จในส่วนของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน คือ ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ซึ่งเป็นระบบที่นักส่งเสริมการเกษตรใช้เป็นหลักการทำงานในพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบหลัก คือการถ่ายทอดความรู้ (Training) การเยี่ยมเยียน (Visiting) การสนับสนุน (Supporting) การนิเทศงาน (Supervision) และการจัดการข้อมูล (Data Management) ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนการทำงานสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย

     นอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ (Eat Thai First) กิจกรรมการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการเปิดเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19 โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นกับกรมส่งเสริมการเกษตร (Do It From Home) และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    “เป้าหมายในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตรที่ครบถ้วนรอบด้าน ได้รับพืชพันธุ์ดีสำหรับปลูกบริโภคภายในครัวเรือน และมีช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ดี สะดวก รวดเร็ว และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แม้ในสถานการณ์วิกฤตอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว