ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.กำแพงแสน สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆรู้จักคุณค่าข้าวไทย จัดกิจกรรม ไปทำนากัน ปี2

  •  
  •  
  •  
  •  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ บริษัทไรซ์เบอร์รี่วิสาหกิจเพื่อสังคม และชมรมสื่อมวลชนเกษตรดิจิทัล จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก ให้กับเด็กๆเยาวชนไทย ในการทำนา รู้จักคุณค่าของข้าวไทย ในกิจกรรม “ไปทำนากัน ปี2”
       ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน (มก.กำแพงแสน) กล่าวว่า ข้าวมีความผูกพันกับคนไทยและแผ่นดินไทยมานานทุกชั่วอายุคนเป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงทุกชีวิตชาวไทย และยังหล่อเลี้ยงชีวิตประชากร เกิดวัฒนธรรมข้าวมากกว่าครึ่งของชีวิตบนโลก ข้าวมีความสำคัญทั้งด้านคุณค่าโภชนาการเพื่อยุติความอดอยากของประชากรโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยังมีความสำคัญด้านสังคมผ่านวัฒนธรรมข้าวของชาติลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีข้าวปลาเป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ ดังคำกล่าวว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว และข้าวยังมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการทำนาในอดีต จะเอื้อต่อทุกชีวิตบนผืนนาทั้งกุ้งหอยปูปลานกแมลงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินที่มีต้นข้าว หล่อเลี้ยงชีวิตชาวนา และทุกชีวิตที่ให้คุณค่าต่อเมล็ดข้าว
      ด้วยเหตุนี้ มก.กำแพงแสน จึงได้ร่วมมือกับบริษัทไรซ์เบอร์รี่วิสาหกิจเพื่อสังคม และชมรมสื่อมวลชนเกษตรดิจิทัล จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึก ให้กับเด็กๆเยาวชนไทย ในการทำนาเกษตรอินทรีย์ รู้จักคุณค่าของข้าวไทย ในชื่อกิจกรรม “ไปทำนากันปี2” มีกิจกรรมหลักคือการดำนาปลูกข้าว ท่องเที่ยว รวมถึงมีการบรรยายผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้าว
     โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน ณ บริเวณแปลงนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จักการปลูกข้าว แบบนาโยน ได้เรียนรู้จักวิถีชีวิตชาวนาไทย การสร้างความตระหนักรู้เรื่องข้าวให้กับเด็กๆได้เห็นคุณค่ามากขึ้น การรู้จักประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่
สำหรับกิจกรรมการ “ไปทำนากันปี2” นอกจากเด็กๆจะได้สนุกสนานจากการลุยโคลนทำนาแล้ว ยังได้รับเกียรติ จากแม่สีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด) ที่มาขับกล่อมเพลงลำตัดพื้นบ้านสร้างบรรยากาศให้ท้องทุ่งนาได้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ