แนะใช้หลัก 3 ถูก “ถูกชนิด ถูกเวลา ถูกวิธี”พิชิตวายร้าย “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”ได้

  •  
  •  
  •  
  •  

สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดติดอาวุธสู้วายร้าย “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” ในฤดูกาลปลูกปีนี้ มั่นใจนำหลัก 3 ถูก “ถูกชนิด ถูกเวลา ถูกวิธี” ร่วมกับการใช้ชีววิธี จะเป็นวิธีที่ได้ผลและควบคุมได้ ชี้ถ้าไม่เร่งกำจัดการ ผลผลิตข้าวโพดอาจสูญเสียถึง 40 % คิดเป็นมูลงถึง 8  พันล้านบาท หลังจากที่ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อข้าวโพดกว่า 80% ในพื้นที่ 50 จังหวัด

       ดร.วรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮาส์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย กล่าวว่า จากรายงานของกรมวิชาการเกษตรที่ประมาณการพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทยไว้มากกว่า 6.87 ล้านไร่ และคาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 4.62 ล้านตันในปีนี้ ถ้าไม่เร่งกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อาจสูญเสียผลผลิตมากถึง 25– 40 % คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,000– 8,000  ล้านบาท ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่อไร่อยู่ที่ 200 – 400 บาท

       ฉะนั้นต้นทุนการผลิตโดยรวมของผลผลิตก็อาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 800 – 1,602 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นสมาคมฯ จึงเร่งจัดการอบรม ติดอาวุธทางความรู้แบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกร เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และแบ่งเบาภาระภาครัฐ ซึ่งเราตั้งเป้าเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรโดยตรงและผ่านภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย กว่า 5,000 คน ภายในฤดูกาลนี้

        ดร.วรณิกา  กล่าวอีกว่า ปลายปี 2561 ได้เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดครั้งแรกในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวโพดกว่า 80% ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 50 จังหวัดในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อป้องกัน และจัดการกับหนอนกระทู้ลายจุดอย่างยั่งยืน สมาคมฯ นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จึงต้องนำองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยต่างๆ มาเผยแพร่ และจัดการอบรมให้เกษตรกรต่อไป

        อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาพฤติของกรรมเกษตรกรไทย ส่วนใหญ่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดไหนดีก็จะใช้ตลอด ใช้ซ้ำ ๆ อยู่ชนิดเดียวทั้งด้วยความมั่นใจที่ใช้แล้วได้ผลดี หรือความที่ไม่รู้ถึงปัญหาในการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช การจัดการรับมือกับหนอนกระทู้ลายจุดที่ล้มเหลว เกิดมาจากการจัดการที่ผิดวิธี ผิดที่ และผิดเวลา ตลอดจนหนอนตัวนี้ดื้อยาเร็ว

 

       ดังนั้นต้องจัดการด้วยหลายวิธีร่วมกัน สมาคมฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรก้าวหน้ามายกระดับเกษตรกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่ก้าวล้ำและถูกต้องให้เกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องร่วมผนึกกำลังกับทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการกับศัตรูพืชอย่างหนอนกระทู้ข้าวโพดให้ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทย ยังครองตำแหน่งแชมป์ส่งออกข้าวโพดหวานอันดับหนึ่งของโลก และให้บรรลุเป้าผลผลิตข้าวโพดอันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศได้

       หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ที่ สายด่วนเฝ้าระวังหนอนกระทู้ Fall Armyworm  กรมวิชาการเกษตร โทร. 061 4152517 หรือ http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan/?p=1332

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ