กระทรวงเกษตรเดินหน้า “เกษตรอัจฉริยะ” นำร่อง 6 พืชใช้เทคโนโลยีทันสมัย

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนว “เกษตรอัจฉริยะ” ด้วยการจับมือบูรณาการทั้งงานภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตร นำร่องใน 6 พืชสำคัญ ล่าสุดกำหนดสัมมนาเปิดตัวเกษตรอัจฉริยะ ในวันที่ 24 เมษายน 2562

          นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากการดำเนินงานขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช)  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมในกระบวนการการผลิตพืชนั้น ที่ผ่านมาได้มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในแปลงเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 6 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด ในพื้นที่แปลงใหญ่ โดยมีพื้นที่ทดสอบรูปแบบละไม่น้อยกว่า 1๐ ไร่ (รวม 2๐ ไร่/พืช) รวมถึงการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรสามารถมาเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลในแปลงของตนเองได้

           ด้าน ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจังโดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมหารือความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ MOU ความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISDA และ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะจากภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ผู้ซึ่งนำผลงานวิจัยจาก Hokkaido University ไปขยายผลสู่การปฏิบัติมาช่วยสนับสนุนการทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย

        ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้เดินทางประสานความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยหารือกับหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยเกษตรอันฮุย มหาวิทยาลัยซูโจว และภาคเอกชนที่มีความชำนาญด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยยินดีสนับสนุนการทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT และ Sensors ทางการเกษตร เพื่อนำมาทดสอบใช้ในแปลงเกษตรกร โรงเรือนมะเขือเทศ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

       เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ให้เดินหน้าต่อไป  กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ได้กำหนดจัดการสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน  

      สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ตลอดแลกเปลี่ยนประสบการในการทำการเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย” “เซนเซอร์ทางการเกษตร” เป็นต้น

       ภาคบ่ายมีการเสวนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย ระหว่าง ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และ Smart Farmer อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูล (Big Data) ด้านเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ด้าน

          “การพัฒนา Bug Data รวมถึงการระดมความคิดจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนายกร่าง Big Data Platform ด้านการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป ตลอดจนยังมีนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะโดยหน่วยงาน บริษัทเอกชน และผู้ประกอบการ Start up ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ระบบน้ำอัจฉริยะ ระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ทางการเกษตร ระบบตรวจความต้องการอาหารและพืช ระบบตรวจสภาพแวดล้อม ระบบเครื่องดักจับแมลง ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ แอปพลิเคชั่นบริการด้านการเกษตร โดรนเพื่อการเกษตร และ Plant Factory system เป็นต้น”ดร.วราภรณ์ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ