“กฤษฎา”ปลุกกระแส 56 จังหวัดลุยเกษตรอินทรีย์

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ปลุก 56 จังหวัด เตรียมพร้อมต่อเนื่อง หนุนบูรณาการทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง 

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ได้ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ภายใต้การกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

       ล่าสุดได้มีการประชุมหารือทุกภาคส่วนให้ทุกจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ในมีพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์รวม 4,778,039 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งขยายผลสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง จึงได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเพิ่มเติม โดยเพิ่มส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

          นอกจากนี้ ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ที่มี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งได้ดำเนินการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต และการตลาด ยึดหลักการตลาดนำการผลิต มุ่งพัฒนาพืชผลการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการพัฒนาได้มีการดำเนินการเป็นขั้นบันได เริ่มตั้งแต่การทำเกษตรชุมชน เกษตรยั่งยืน เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผนึกกำลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในกิจกรรมร่วมกัน โดยโรงพยาบาลที่มีความพร้อมจะรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ของพืชผลเกษตรอินทรีย์มากขึ้นด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ