“กฤษฎา” ไล่บี้ผู้ตรวจฯโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาต้องได้ตามเป้าภายในสิ้นปีนี้

  •  
  •  
  •  
  •  

“กฤษฎา” ไล่บี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามโครงการสานพลังประชารัฐส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาให้ได้ตามเป้าภายในสิ้นปีนี้  และให้เร่งโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่ และให้สอบถามสถานการณ์กับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

        พร้อมกันนี้ให้พยายามเร่งรัดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยขอให้ผู้ว่าฯ กำชับนายอำเภอในการขับเคลื่อนโครงการ และให้ผู้ตรวจราชการ กลับมารายงานผลการตรวจติดตามโครงการฯ ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งให้ประชุมทำความเข้าใจโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กับเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนตรวจสอบจุดรับซื้อข้าวโพดว่ามีครบหรือไม่ และมีบริษัทอะไรบ้างที่รับซื้อข้าวโพดในพื้นที่ หากมีปัญหาติดขัดให้ผู้ตรวจประสานแจ้งอธิบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำตอบในทันที

          สำหรับการติดตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ให้ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่พบปะหารือกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและ ผู้อำนวนการการยางจังหวัด เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ สอบถามถึงการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดว่าดำเนินการไปแล้วหรือไม่ และจังหวัดเริ่มก่อสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ (Para Soil Cement) มีความคืบหน้าถึงไหนแล้ว

        ทั้งนี้ จะมีการส่งคู่มือการก่อสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ (Para Soil Cement) ไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดและส่งต่อไปยังองค์กรท้องถิ่นจังหวัด ประกอบกับให้จัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการใช้ยางในภาครัฐขึ้น และให้ผู้ตรวจราชการฯ ติดตามการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (.พ.ก.) ซึ่งควรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งเฝ้ารับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และองคมนตรีในเขตพื้นที่ของผู้ตรวจราชการฯ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานด้วย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ