ความจริง “พาราควอท” ไม่อันตรายจนน่ากลัวอย่างที่คิด ไม่ปนเปื้อนในพืชผัก(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

        บนเวทีสัมมนาเรื่อง “การจัดการปุ๋ย โรค แมลง วัชพืช อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” จัดโดยชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ อาคารสารนิเทศน์ 50  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ศ.ดร. รังสิต สุวรรณเขตนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช อดีตอาจารย์ประจำคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พูดถึงการกำจัดวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวถึงสารกำจัดวัชพืชด้วยตอนหนึ่งว่า “พาราควอท” มีคุณสมบัติกำจัดวัชพืชสีเขียวเท่านั้น  เมื่อฉีดพ่นยแวจะยึดติดกับดินอย่างเหนียวแน่น และหมดฤทธิ์อยู่ได้ราว 50 วันจะระเหยหมด  ซึ่งที่พูดว่าใช้พาราควอทจะทำให้ผืนดินถูกอาบด้วยสารพิษจึงไม่เป็นความจริง

          ที่สำคัญไม่สามารถปลดปล่อยออกมา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ในดินและน้ำ อาทิ ไส้เดือน แมลง ปลา รวมทั้ง ปลา ไมทำรากพืชไม่สามารถดูดซึมได้ จึงใช้งานในภาคเกษตรกรรม พาราควอต ใช้ในการกำจัดวัชพืช จะออกฤทธิ์เฉพาะส่วนสีเขียวที่ได้รับสารเท่านั้น และจะไม่ปนเปื้อนบนพืชผัก เพราะถ้าโดนพืชผักที่มีสีเขียวก็จะถูกทำลายทันm (รายละเอียดในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ