“กฤษฎา”ยันปลูกเข้าโพดหลังนาตามโครงการมีคนซื้อแน่นอน

  •  
  •  
  •  
  •  

“กฤษฎา” ระดมหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีในกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 14 หน่วยงาน ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อพบปะ และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรของเกษตรกร พร้อมลงไปเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  ยืนยันหากปลูกข้าวโพดตามโครงการแล้ว จะมีผู้มารับซื้อแน่นอน

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสม และบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

           “วันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรฯ ระดับอธิบดี จำนวน 14 หน่วยงาน ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อพบปะ และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรของเกษตรกร โดยในวันนี้จะมีการประชุมหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด และถือโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวโพด ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยืนยันว่าหากปลูกข้าวโพดตามโครงการแล้ว จะมีผู้มารับซื้อแน่นอน นอกจากนี้ ข้าวโพดในโครงการฯ ยังได้รับการประกันภัยพืชผล เบี้ยประกัน 65 บาท/ไร่ ซึ่งจะได้รับชดเชยหากปลูกข้าวโพดแล้วประสบปัญหาภัยพิบัต จำนวน 1,500 บาท/ไร่ เพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ที่จ่ายค่าชดเชย 1,113 บาท/ไร่ ทั้งนี้ เป็นโครงการที่ชี้ให้เห็นว่า เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ แนะนำให้เกษตรกรปลูกหรือเลี้ยงอะไร จะต้องขายได้ และได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งหากในปีนี้ประสบความสำเร็จ จะขยายผลพื้นที่เพิ่มเติมในปีต่อไปด้วย” นายกฤษฎา กล่าว

         สำหรับจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการฯ โดยกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเกษตรกรระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3,378 ราย พื้นที่ 24,459 ไร่ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลงในแปลงต้นแบบของเกษตรกร และเปิดงานวันสาธิต และแปลงเรียนรู้ข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ ตลอดจนมีนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าจากศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วย

    

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ