“กฤษฎา”การันตีหน้าแล้งนี้มีน้ำเพียงพอ

  •  
  •  
  •  
  •  

 

“กฤษฎา” มั่นใจมั่นใจโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา จะสำเร็จไม่น้อยกว่า 60% หลัง ครม.มติให้ปลูกในเขตชลประทาน 33 จังหวัด ระบุปีนี้แม้จะมีน้ำเพียงพอใช้ในฤดูแล้ง แต่เกษตรกรต้องร่วมมือในปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนนาปรัง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทาน และกรมฝนหลวงการบินเกษตรไปปรับระบบการรายงานสถานการณ์น้ำใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้กระชับเข้าใจง่ายขึ้น โดยให้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติการฝนหลวงในปัจจุบัน อาทิ แหล่งน้ำในปัจจุบันมีน้ำเหลือเท่าไร หากเกิดภัยแล้งจะมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค การเกษตร และอุตสาหกรรมเท่าไร รวมทั้งการปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 9 สถานี ในแต่ละครั้งเพิ่มปริมาณน้ำได้เท่าไร

อย่างไรก็ตาม ปีนี้มีระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและการคาดการณ์ที่แม่นยำ  จึงมั่นใจได้ว่ามีน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับได้ปรับแผนลดพื้นที่ทำนาปรัง เป้าหมาย 2 ล้านไร่ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว ผัก ข้าวโพด ขณะนี้ ได้ดำเนินการสำรวจเกษตรกรครบเรียบร้อยแล้ว โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ดอกเบี้ย 0.01% เป็นระยะเวลา 6 เดือน และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิต ดอกเบี้ย 1% ระยะเวลา 6 เดือน

[adrotate banner=”3"]

นอกจากนี้ยังได้ประสานภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมทั้งการประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยรัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาท/ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ หากเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับการชดเชยไร่ละ 1,500 บาท  อีกทั้งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเจรจากับสมาคมผู้ประกอบการอาหารสัตว์ สมาคมพืชไร่ เพื่อวางระบบการรับซื้อก่อนเริ่มโครงการ

“กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย โดยสนับสนุนให้ปลูกในเขตชลประทาน ซึ่งครม.ได้อนุมัติโครงการฯ ในพื้นที่ 33 จังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือทั้งการหาที่รับซื้อ และการประกันราคา นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามามีบทบาทให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันจำหน่ายเพื่อหาที่รับซื้อได้ง่ายขึ้น มั่นใจการดำเนินโครงการฯ มีความสำเร็จไม่น้อยกว่า 60%” นายกฤษฎา กล่าว

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ