ลำไยเหนือปีนี้ 6.5 แสนตัน หนุน ลำไยภาคเหนือ8 จังหวัดปลูกนอกฤดู

  •  
  •  
  •  
  •  

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจราชการ “การบริหารจัดการลำไยภาคเหนือ” จ.ลำพูน ว่า ปี 2561 ผลผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง ตาก และแพร่ มีปริมาณออกสู่ตลาด 654,329 ตัน แบ่งเป็นลำไยในฤดู 381,498 ตัน คิดเป็น 60% และนอกฤดู 272,831 ตัน หรือ 40% โดยลำพูนมีความโดดเด่นในด้านการทำงานร่วมกับเกษตรกร ทำให้มีผลผลิตในฤดูและนอกฤดูเท่ากัน 50% เป็นผลจากการนำแนวความคิดเชิงรุกมาดำเนินการ ส่งผลให้ลำไยในฤดูลดน้อยลง ไม่กดดันเรื่องราคามากเกินไป

ทั้งนี้ การบริหารจัดการปีนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.การบริโภคสด 28,084 ตัน 2.การแปรรูป 270,870 ตัน และ 3.การส่งออก 82,544 ตัน ได้มีการหารือกับคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) อยากให้จังหวัดมีการวางแผนการจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมที่มีผลผลิตออกมากที่สุดถึง 62%

% นอกฤดู 30% ในปี 2561 เปลี่ยนเป็น 60% และ 40% ตามลำดับ รวมถึงกระทรวงเกษตรฯพยายามส่งเสริมการทำลำไยต้นเตี้ยและตัดแต่งช่อผล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตอนนี้มีลำไยเกรด AA 60% จากเดิม 20% และเกรด A 40% จากเดิมมีถึง 60% และเดิมมีเกรด B 5% แต่ปัจจุบันไม่มีลำไยเกรด B แล้ว เป็นผลจากการส่งเสริมแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 53 กลุ่ม

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนแนวทางการจัดการลำไยแบ่งออกเป็น 2 แผน ได้แก่ 1.แผนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เน้นการกระจายผลผลิตออกนอกฤดู มีการพัฒนาคุณภาพภายใต้โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ โดยการตัดแต่งช่อผล หรือเรียกว่าการทำลำไยต้นเตี้ย ทำให้ได้ผลผลิตลำไยช่อใหญ่ ลูกโต คุณภาพดีขึ้น และลดต้นทุนในการผลิต โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 2.แผนการบริหารจัดการเชิงปริมาณ มีการประชาสัมพันธ์ จัดทำ MOU ระหว่างเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มลำไยเนื้อสีทอง และผู้ผลิตน้ำสกัดลำไยเข้มข้น

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ : อ่านเพิ่มเติม : https://www.prachachat.net/local-economy/news-200742