หนุนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเชิงอุตสาหกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

 

  อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นับเป็นอีกอาชีพสำคัญที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรไทยในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ล่าสุดกรมหม่อนไหมรุกขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทุ่ม 52 ล้าน หนุนเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเชิงอุตสาหกรรม 1,600 รายทั่วประเทศ หวังยกระดับรายได้ 6,000-10,000 บาท/เดือน

    นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล กรมหม่อนไหมได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้งบประมาณ 7.2 ล้านบาท โดยวางเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกร 1,600 ราย โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจัดทำหลัก สูตรขึ้น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการปลูกหม่อนผลสดเพื่อใช้ประโยชน์ ระยะเวลา 3 วัน จำนวน 400 ราย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมฯ 20 แห่ง แห่งละ 20 ราย คือ แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี ชุมพร กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีและหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระยะเวลา 3 วัน จำนวน 1,200 ราย ในพื้นที่ความรับผิดของศูนย์หม่อนไหมฯ 21 แห่ง     แห่งละ 60 ราย คือ แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระบุรี กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี พื้นที่ความรับผิดชอบของ ศมม.ชุมพร 40 ราย ศมม.นราธิวาส 20 ราย

    นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ งบประมาณ 45,387,500 บาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วม 800 ราย พื้นที่ปลูกหม่อนไม่น้อยกว่า 2,400 ไร่ เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อรอบการจำหน่าย โดยรูปแบบการดำเนินการโครงการดังกล่าวจะผลิตพันธุ์หม่อนและไข่ไหมเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร อาทิ โรงเลี้ยงไหมขนาด 6 x 8 เมตร และอุปกรณ์เลี้ยงไหม อบรมหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเน้นหนัก 11 วัน จากนั้นจะจัดหาตลาดให้เกษตรกรโดยการเจรจากับเอกชนในรูปแบบทำข้อตกลงรับซื้อราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกร

    ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้สำเร็จเชิงรูปธรรม เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศให้รายได้ที่มั่นคงและสามารถยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืน โดยวางแผนการผลิตท่อนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมสนับสนุนเกษตรกร ตลอดจนฝึกอบรมเกษตรกรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทำบัญชีครัวเรือนพร้อมติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงไหมอุตสาห กรรม ไม่น้อยกว่า 6,000–10,000 บาท/เดือน กรมหม่อนไหมมั่นใจว่า การเสริมทักษะอาชีพหม่อนไหมสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมภายใต้โครงการดังกล่าว จะยกระดับรายได้และยกระดับชีวิตให้เกษตรกรไทยได้แบบยั่งยืน.

ที่มา: เดลินิวส์ : … อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/agriculture/654287

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ