เริ่มแล้ว!!”วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”ปีนี้ยิ่งใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมการข้าว  จัดยิ่งใหญ่ งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” โชว์พันธุ์ข้าวกว่า 300สายพันธุ์จากทั่วประเทศ อิ่มอร่อยกับข้าวเหนียวมูนหลากสี ช้อปเพลินกับข้าวคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อสุขภาพและความงาม กว่า 100 ร้านค้า พร้อมชม “ปราสาทข้าว” สนุกกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และความบันเทิงอีกคับคั่ง วันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ


          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” พร้อมมอบโล่ชาวนาและสถาบันชาวนาดีเด่น ประจำปี 2561 ณ กรมการข้าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว บูรณาการร่วมกับภาครัฐ องค์กรชาวนา สถานศึกษา และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2561 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

            “นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าว รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทย และให้เกียรติชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับชาวไทยและชาวโลก” นายกฤษฎา กล่าว

       อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านการผลิตข้าวและการพัฒนาชาวนาของประเทศทั้งระบบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้มาโดยตลอด จึงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2560 – 2564 ขึ้น เพื่อให้การทำงานมีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อชาวนามากที่สุด โดยในยุทธศาสตร์นี้ ได้มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการค้าข้าว เพื่อให้ตอบรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้กลไกการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสมดุลให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพข้าวเป็นเลิศได้รับความไว้วางใจ และเป็นที่ต้องการของตลาด และที่สำคัญคือชาวนาต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี องค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง มั่นคง

         นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ กรมการข้าวได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น. ณ กรมการข้าว รวม 6 วัน ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดแสดงพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและการใช้ประโยชน์ เช่น Genebank และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าวจากแต่ละภาค

          2) การผลิตข้าวทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพและรายได้แก่ชาวนา เช่น การปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ , การนำโดรนมาใช้พ่นสารชีวภัณฑ์ 3) การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดจากข้าวสังข์หยด, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอรี่เสริมคอลลาเจนไทพ์ทู ,ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวยาคู 4) การตลาด และการสร้างแบรนด์ เช่น ภาวะการค้าข้าวและการแข่งขันในตลาดโลก, การบริหารจัดการข้าวด้วยระบบสหกรณ์ 5) คลินิกเกษตรข้าวเคลื่อนที่ พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ

[adrotate banner=”3″]

        นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาวิชาการ การแสดงผลงานขององค์กรชาวนา ประกอบด้วย ผลงานเชิดชูเกียรติชาวนา 4 สาขา การรวมตัวกันแสดงผลงานความสำเร็จขององค์กรชาวนากว่า 10 องค์กร และการแสดงผลงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั่วประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การแข่งขันต่างๆ เช่น การทำเมนูอาหารจากข้าวพื้นเมือง การแข่งขันดำนา ฯลฯ การแสดงมินิคอนเสิร์ต ตลอดจนความบันเทิงต่างๆ และยังมีสินค้าดีมีคุณภาพจำหน่ายภายในงาน อีกมากกว่า 100 ร้านค้า

        ทั้งนี้ กรมการข้าว ยังมีการจัดงานในส่วนภูมิภาคอีกด้วย โดยกำหนดจัดพร้อมกันในระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561 ได้แก่ ภาคเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ภาคกลาง ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และ ภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง