ชาวสวนกระอักอีกราคาน้ำมันปาล์มปีนี้ส่อดิ่งลง แนะ 3 ข้อช่วยกันพยุง

  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวสวนปาล์มนเตรียมทำใจ คาดราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอีก เมื่อเทียบกับปี 2560 ระบุในตลาดมาเลเซียจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับเฉลี่ย 20.00 บาทต่อกิโลกรัมใกล้เคียงกับในประเทศไทย  คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 ข้อ “ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดอย่างใกล้ชิด-ให้ทุกภาคส่วนหาแนวทางร่วมกัน รณรงค์ให้ใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศมากขึ้น- ให้ผู้ว่าฯแต่ละในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งโรงงานสกัดแจ้งล่วงหน้าในการหยุดรับซื้อผลผลิต” ขณะที่การใช้ไบโอดีเซลทั้งประเทศอยู่ที่  6,618,600 ลิตรต่อวัน

         เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่19 มีนาคม 2561 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561มีสาระการประชุม  ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล  โดยที่ประชุมสรุปดังนี้ คือที่ประชุมรับทราบสถานการณ์และแนวโน้มปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ได้แก่

         1.สถานการณ์การผลิตและตลาดของโลก ปี 2560/61 เพิ่มจากปีที่ผ่านมา โดยด้านการผลิตเพิ่ม 7.02% ด้านความต้องการใช้เพิ่ม 4.78% ด้านสต็อกคงเหลือเพิ่ม 24.33% ในส่วนด้านราคาตลาดต่างประเทศ ปี 2561 คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยราคาน้ำมันปาล์มในตลาดมาเลเซียจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับเฉลี่ยตันละ 2,300.00 ริงกิต (20.00 บาทต่อกิโลกรัม)

         2.สถานการณ์การผลิตและตลาดของไทย ปี 2561 ด้านการผลิต ในปี 2561 มีผลผลิตปาล์มน้ำมันรวม 15.18 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.67 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 14.24 ล้านตัน เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลและปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ด้านการตลาด สต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ (ม.ค. 61) มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 246,183 ตัน ยอดการส่งออก 86,432 ตัน ความต้องการใช้ในประเทศ 222,114 ตัน

         ทั้งนี้ ในส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งน้ำมันปาล์มดิบไทย 20.50 บาทต่อลิตร และน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย 19.31 บาทต่อลิตร (13 มี.ค. 61) โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดย 1. ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดอย่างใกล้ชิด  2. หน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมกัน โดยรณรงค์ให้ใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศมากขึ้น และเพิ่มความต้องการใช้ภายในประเทศด้านนวัตกรรม 3. เห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริหารจัดการให้โรงงานสกัดฯ มีการแจ้งจังหวัดล่วงหน้าในการหยุดรับซื้อผลผลิตและการปิดซ่อมปรับปรุงโรงงาน โดยบริหารจัดการไม่ให้หยุดหรือปิดโรงงานพร้อม ๆ กัน

[adrotate banner=”3"]

        ด้านพลังงาน สถานการณ์การผลิตและการใช้ไบโอดีเซล รวมกำลังการผลิตทั้งประเทศ รวม 6,618,600 ลิตรต่อวัน และการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ค่าเฉลี่ยระหว่างเดือน ม.ค. – ธ.ค. 60 ประมาณ 63.76 ล้านลิตรต่อวัน ในส่วนการผลิตไบโอดีเซล มีค่าเฉลี่ยระหว่างเดือน ม.ค. – ธ.ค. 60 ประมาณ 3.88 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้ไบโอดีเซล มีค่าเฉลี่ยระหว่างเดือน ม.ค. – ธ.ค. 60 ประมาณ 3.83 ล้านลิตรต่อวัน

        นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) (7 ธ.ค. 60) โดยมอบหมายให้คณะทำงานการแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ไปดำเนินการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการฯ เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดการนำเข้า-ส่งออก น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในช่วงเดือนมีนาคม 2561
 

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษ ทำเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ