การเกษตรแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หนทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

บทความที่ตีพิมพ์ใน วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ (Journal of Biotechnology) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผสมผสานเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น บทความนี้แนะนำว่าทั้ง 2 วิธีไม่สามารถจัดการกับความท้าทายในการผลิตอาหารในอนาคตแบบแยกส่วนได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแคชเมียร์ (University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir) และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ต่างระบุว่า  หนทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ การปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัยด้วยการดัดแปลงพันธุกรรม นอกเหนือจากการลดการใช้สารเคมีเกษตรสังเคราะห์แล้ว นักวิจัยยังแนะนำให้ใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ AI (Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์)

นักวิจัยยังกล่าวถึงการใช้ยีนหรือพันธุกรรมที่แสดงลักษณะปรากฏมากกว่า 1 แบบ (pleiotropic) ที่มีมูลค่าสูง เพื่อปรับปรุงผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกให้ดียิ่งขึ้น นักวิจัยเชื่อว่าแนวปฏิบัติทางการเกษตรเหล่านี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติในท้ายที่สุด

ครับ ร่วมกันพัฒนาน่าจะดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168165624001202