ผลการศึกษาพบว่า “ข้าวโพดบีที” ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมาย

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

Steve Naranjo จากแผนกบริการวิจัยเกษตร กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service – USDA ARS) และนักกีฏวิทยาจาก Agocscope ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการวิเคราะห์อภิมาน(meta-analysis)เกี่ยวกับผลกระทบของข้าวโพดบีที(Bt)ดัดแปลงพันธุกรรม ที่มีต่อแมลงศัตรูพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

ข้าวโพดบีทีเป็นข้าวโพดที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อผลิตโปรตีนจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (Bt) เพื่อควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนเจาะรากข้าวโพด และศัตรูพืชที่สำคัญอื่นๆ ของข้าวโพด ข้าวโพดบีทีชนิดแรกได้รับการอนุญาตในปี 2539

นักวิจารณ์ ได้กล่าวว่า ข้าวโพดบีทีดังกล่าวได้ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมาย ผลการศึกษานี้ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Environmental Evidence ซึ่งเปิดเผยว่าข้าวโพดบีทีมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อแมลงและสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับข้าวโพดปกติ

ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปได้ของข้าวโพดบีทีคือการศึกษาแต่ละครั้งถูกจำกัดด้วยขอบเขต สิ่งแวดล้อม หรือขนาด นักวิจัยที่เขียนรายงานฉบับนี้ได้แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ โดยการดึงข้อมูลจากการศึกษาในฐานข้อมูลบรรณานุกรม 12 ฐานข้อมูล 17 เว็บเฉพาะ และส่วนอ้างอิงของบทความทบทวน 78 บทความที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดสำหรับคุณภาพการวิจัย

Naranjo และนักกีฏวิทยา Joerg Romeis และ Michael Meissleจาก Agroscope พบว่า ข้าวโพดบีทีไม่มีผลเสียต่อกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ รวมทั้งแมลงเต่าทอง แมลงดอกไม้ (flower bugs)และ lacewings (แมลงช้างปีกใส) แต่ประชากรแตนเบียนซึ่งเป็นแมลงในวงศ์ Braconidae ที่เป็นตัวต่อปรสิตที่กินหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด มีจำนวนลดลง

นักวิจัยสรุปว่า ข้าวโพดบีทีเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชที่มีความจำเพาะ โดยมีผลเสียค่อนข้างน้อยสำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ไม่ใช่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในวงกว้างเพื่อจัดการศัตรูพืชที่เป็นเป้าหมายของข้าวโพดบีที

ครับ จากการศึกษานี้สามารถกล่าวได้ว่า ข้าวโพดบีที ไม่ส่งผลกระทบต่อแมลงที่ไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2022/genetically-modified-corn-does-not-damage-non-target-organisms/