จัด “Pre-COPMOP2021 ครั้งที่ 2: การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียฯ” งานนี้ฟรี

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

     องค์การ ISAAA และพันธมิตร จะจัด 2nd Pre-COPMOP 2021: Asian Regional Workshop on Current and Upcoming Items Under the CBD and its Protocols (Pre-COPMOP2021 ครั้งที่ 2: การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะมีขึ้นภายใต้ CBD และพิธีสาร) ในวันที่ 28-29 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom และเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจทุกท่านแล้ว

     การประชุมPre-COPMOP 2021 ครั้งที่ 2 นี้ จะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้:

  • บทสรุปของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity – CBD) และพิธีสาร และการประชุมของภาคีที่ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมของภาคีพิธีสาร (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol- COPMOPs)
  • พัฒนาการที่สำคัญตั้งแต่การประชุมISAAA pre-COPMOP ครั้งล่าสุดและแผนล่าสุดสำหรับ COP15MOP10
  • เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและการแก้ไขจีโนม

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pre-COPMOP2021 ครั้งแรกจัดโดยองค์การISAAA, Malaysian Biotechnology Information Center, Public Research and Regulation Initiative และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา(US Department of Agriculture)ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในประเด็นเรื่อง การประเมินความเสี่ยง การขับเคลื่อนยีน ชีววิทยาสังเคราะห์ การพิจารณาทางสังคมและเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และประเด็นอื่น ๆ

     การประชุมเชิงปฎิบัติการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมผู้เข้าร่วมการประชุมCOP15MOP10 ซึ่งมีกำหนดการ2 ส่วน: ส่วนที่ 1 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมออนไลน์และจะตามมาด้วยส่วนที่2 ที่เป็นกิจกรรมพูดคุยโดยตรงในปี พ.ศ. 2565

     การประชุมเชิงปฏิบัติการPre-COPMOP2021 ครั้งที่ 2 นี้ เปิดให้นักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนในภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาได้มีส่วนร่วม โดยประเด็นของการอภิปรายได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงและเป็นประเด็นที่ต้องการความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการได้ฟรี

     ครับ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมและต้องการแสดงความคิดเห็น หรือต้องการรับรู้เรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุม ก็สามารถลงทะเบียนได้ฟรี

     ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2021PreCOPMOP2