การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในภาคเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

          ในเรื่องของการเกษตร การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การใช้อย่างเหมาะสม ถูกวิธี และอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกของผู้ใช้ ซึ่งสามารถสร้างและกำกับดูแลได้

          แนวทางหนึ่งของการกำกับดูแลที่ปกป้องผู้บริโภค คือการกำหนดค่าสูงสุดของสารเคมี ที่ตกค้างในผลผลิต ซึ่งเป็นค่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค เป็นค่าที่กำหนดขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และค่านี้ใช้กับผลผลิตทั้งที่มาจากการทำการเกษตรแบบปกติ และที่มาจากการทำการเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อนำผลผลิตทางการเกษตรไปตรวจสอบ จะพบสารเคมีตกค้างไม่เกินค่ากำหนดสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้

      ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานอาหารและยา (Food and Drug Administration) เปิดเผยว่าอาหารส่วนใหญ่ ที่ผ่านการทดสอบสำหรับสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งในรายงานการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชล่าสุด จะรวมถึงข้อมูลสำหรับปีงบประมาณ 2560 ด้วย

        โดยพบว่าร้อยละ 96.2 ของอาหารที่ผลิตในประเทศและร้อยละ 89.6 ของอาหารที่นำเข้า ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง และไม่พบสารเคมีตกค้าง ร้อยละ 52.5 ของอาหารที่ผลิตในประเทศและร้อยละ 50 ของตัวอย่างที่นำเข้า

       ครับ จากข้อมูลนี้ ชี้ให้เห็นว่า อาหารส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 90 มีผลตกค้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และร้อยละ 50 ของตัวอย่างที่ทดสอบไม่พบสารเคมีตกค้าง ไม่ต่างกับข้อมูลการทดสอบของอาหารในบ้านเรา

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://vegetablegrowersnews.com/news/most-foods-have-allowable-pesticide-revenues-fda-report-says/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ