“สวาซิแลนด์”อีกหนึ่งประเทศอนุญาตให้ปลูกฝ้ายบีทีได้

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

สวาซิแลนด์ เป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสวาซิแลนด์ (Swaziland Environment Authority – SEA) ได้มีการอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมหรือฝ้ายบีที และอนุญาตให้ปลูกฝ้ายบีทีในเชิงการค้าได้ ซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

SEA ได้อนุญาตให้ คณะกรรมการฝ้ายแห่งสวาซิแลนด์ (Swaziland Cotton Board – SCB) นำเข้าเมล็ดพันธุ์ฝ้ายบีที จำนวน 3,000 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายเป็นการค้า โดยจะนำเข้าเมล็ดพันธุ์ฝ้ายจากบริษัท JK Agri-Genetics จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ของอินเดีย
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกล่าวว่า ผู้ยื่นเรื่องขอนำเข้าและผู้ทำการขนส่ง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขนถ่าย และจะต้องตระหนักถึงมาตรการที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการอนุญาต และ SEA ยังต้องการให้คณะกรรมการฝ้ายฯ ได้ดำเนินการตามข้อ 7 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เกี่ยวกับกระบวนการข้อตกลงในการแจ้งล่วงหน้า (Advance Informed Agreement)

[adrotate banner=”3″]

ในการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม SEA เปิดเผยว่า ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ปี 2555 ละ ร่างกฎระเบียบ การอนุญาตนี้มอบให้แก่ คณะกรรมการฝ้ายแห่งชาติสวาซิแลนด์ ในการนำเข้าฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม ที่มียีนจาก Bacillus thuringeinsisเพื่อใช้ในการปลูกในประเทศ ซึ่งลงนามอนุญาตโดย Ishmael Ndwandweซึ่งทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการ

ในเดือน พฤศจิกายน 2559 SEA เห็นด้วยกับ SCB ในการทำแปลงทดสอบภาคสนามของฝ้ายบีที ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเข้าทำลายของหนอนเจาะสมอ ที่เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญในประเทศสวาซิแลนด์

ครับ บ้านเราอยากเห็น กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ก็ยังไม่เห็นครับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ADD5PvRc9SVdWvv2tAQW4LFTTrg