ชาว วว. ร่วมพิธีการอำลาจากตำแหน่งของ “ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์”

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ในฐานะผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   สังกัดกระทรวง  อว.  กล่าวขอบคุณ ศ .(พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว.   ในพิธีอำลาตำแหน่งร่วมกับผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  โอกาสนี้   ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวง  อว.  ในนามผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.ด้วย หลังจากที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.  รวมเป็นระยะเวลา  3 ปี  (วันที่  13  สิงหาคม  2563  ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2566)

ในโอกาสการอำลาตำแหน่งท่านได้ฝากให้  อว.  มุ่งมั่นผลักดันไทยให้ก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2580  พร้อมฝากหลักคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของ อว. ซึ่งเป็นมันสมองของรัฐบาล สังคมและประเทศชาติ   ได้แก่  *กลยุทธ์ของ อว. ขับเคลื่อนประเทศด้วยการเดิน 2 ขา ทั้งวิทย์และศิลป์ควบคู่กัน  *ยุทธวิธีของ อว.  ปลาเร็วกินปลาช้า  ใช้ทางลัดทางเบี่ยงอย่าติดกับระเบียบ ทำงานด้วยความรักประเทศ รักงานที่ทำ  หาทางร่วมมือกับคนเก่งทั้งในและต่างประเทศ

โอกาสนี้ผู้บริหาร วว. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  นางสาวกาญจนา  ทุมมานนท์  ผอ.สำนักผู้ว่าการ  นางสาวปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล  ผอ.กองประชาสัมพันธ์ และดร.ประไพศรี  ไม้สนธิ์  นักพัฒนาธุรกิจ  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วันที่  1  กันยายน  2566  ณ ห้องแถลงข่าวและห้องโถงชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวง อว.  ถนนโยธี)