ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียน -บริษัท เอ เอ รับเบอร์ ที่ยะลา

  •  
  •  
  •  
  •  

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายไพศาล  หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา    ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและรวบรวมผลผลิตทุเรียน เพื่อนำมาจำหน่าย โดยมีการบริหารจัดการการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา การรวบรวม ไปจนถึงการจัดการทางการตลาด

เพื่อแก้ปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและยกระดับมาตรฐานผลผลิตในการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ โดยมีการจ้างแรงงานในพื้นที่ในการคัดผลผลิตและบริหารจัดการสวน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 20 กลุ่มและสมาชิกกว่า 400 ราย ในโอกาสนี้ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระยะที่ 2 ให้กับกลุ่มฯ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อต่อยอดและยกระดับธุรกิจ ทั้งการผลิต การควบคุมมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานบริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัด ผู้ผลิตยางแท่งและยางคอมปาวด์ เพื่อส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินเดีย โดยนำไปแปรรูปและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ยางล้อ, ยางที่ใช้ในห้องโดยสารรถยนต์ และยางที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งทางบริษัทฯ มีการรับซื้อยางจากเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โดยให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการจูงใจเกษตรกร รักษาคุณภาพการผลิตที่เป็นมาตรฐาน และ    ใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในการผลิตมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนใช้ในโรงงาน เพื่อเป็นการลดขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุเหลือใช้อีกด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อ SME เกษตร และสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจยางพาราไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566