ธ.ก.ส.จับมือ ม.รังสิต ร่วมวิจัยระบบบัญชีครัวเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ยุค 4.0

  •  
  •  
  •  
  •  

นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัย “ระบบบัญชีธุรกิจครัวเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ยุคประเทศไทย 4.0”เพื่อศึกษาและจัดทำระบบบัญชีครัวเรือนอัจฉริยะ

โดย ธ.ก.ส. ให้ความร่วมมือสรรหาเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือนอัจฉริยะที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการธุรกิจครัวเรือนอย่างเป็นระบบกับชุมชน รวมทั้งนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และปรับใช้กับเกษตรกรและชุมชนต่อไป ณ ห้อง 801 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ