กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  •  
  •  
  •  
  •  

       นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง  และคณะทำงานซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง  ร่วมให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2  และคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้การฟื้นฟูป่าในโครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ”  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการนำรูปแบบการปลูกป่า  4 รูปแบบมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
       ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของต้นไม้  และร่วมกิจกรรมเดินป่า ฝึกการดำรงชีพในป่า  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มสีเขียว   ที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี    
       โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เขาพระยาเดินธง  5,971ไร่  โดยพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์  จะช่วยเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก  ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ โดยการกักเก็บไว้ในต้นไม้ อินทรียวัตถุและในดิน  เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และยังเป็นแหล่งศึกษา-เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กับเยาวชนและประชาชน   ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ ซีพีเอฟ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ