สยามคูโบต้าจับมือกรมพัฒนาที่ดิน มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด(ที่ 2 จากขวา) และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องดินและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันรวมทั้งการจัดทำศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดินต้นแบบในพื้นที่คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี

เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้านการพัฒนาปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ“คูโบต้า พลิกฟื้น ผืนดิน”ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ