ธ.ก.ส. ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ

        โดยเน้นให้ความสำคัญในด้านการวางระบบการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เป้าหมายของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายศรายุทธ ยิ้มยวน และนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เฝ้ารับเสด็จ

  

       ทั้งนี้ ในส่วนของ ธ.ก.ส.ได้นำตัวอย่างความสำเร็จที่ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุน จัดแสดงในงาน คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) จังหวัดสุโขทัย ที่มีการบริหารจัดการข้าวครบวงจร และ สกต.สุรินทร์ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุUTD (RF) เพื่อกำจัดมอดและไข่แมลงที่ปนเปื้อนในข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยของ ธ.ก.ส. ในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ