ธ.ก.ส.ร่วม สปสช.และ สวทช. พัฒนาเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น ไว้บริการลูกค้าเริ่มก่อน 10 จังหวัด

  •  
  •  
  •  
  •  


     ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติตามโครงการรู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

      เพื่อร่วมมือพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถเข้าถึงเครื่องวัดได้ด้วยตนเอง และยังเป็นการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สำหรับการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ถูกวัด ตลอดจนสามารถรับฟังข้อมูลการแปลผลพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยจะนำไปติดตั้ง ณ สาขา ธ.ก.ส. กระจายไปยัง 10 จังหวัด ๆ ละ 10 เครื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ