“แม่โจ้”มอบ7 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทำคุณงามความดีให้ประเทศชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา ๒๕60-๒๕61ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน๒๕๖2 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๓,๘๔๑ ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 13๘ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,703 ราย

       ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 7 ราย ดังนี้

         ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย ๑. ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร,๒. นายทวารัฐ สูตะบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน,๓. นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์ ประธานกรรมการ เครือ วีพีเอฟ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์,๔. Mr. Chi-Chang Tsaiรองประธานสภานิติบัณญัติแห่งชาติประเภทสภาเดียว ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว, ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แสวง ภูศิริ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ครูขวัญศิษย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ตรัง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน ,๖. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน, ๗. นายสุรศักดิ์ จโนภาษ ผู้จัดการ บริษัท สามปอยดง / บริษัท สวนผักเชียงใหม่ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

        ส่วนผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย คือ๑. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์,๒. นายวีรวัชร์ จารุรัชต์ธำรงเจ้าของกิจการริมน้ำรีสอร์ท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ,๓. นายสราวุฒิ สินสำเนากรรมการผู้จัดการบริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ๔. นางสุพิศ เถียรทิม  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

         ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี ๒๕61จำนวน 7ราย คือ๑. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 19ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 31กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านพืชไร่พืชสวนพืชผักไม้ดอกไม้ประดับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (สวก.),๓. นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38เลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,

        ๔. นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 44ประธานกรรมการบริษัทพังงาคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด,๕. นายมนตรี วงษ์สวรรค์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 49ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานเขตบมจ.ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตเชียงใหม่3,๖. นายเสรี พันธ์ลิมา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่51ประธานที่ปรึกษาชมรมแม่โจ้เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์, และ๗. นายมงคล การดี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 53ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงเทพสำนักธุรกิจสันป่าข่อยเชียงใหม่

       สำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันอังคารที่ ๔มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อมในวันระหว่างที่ ๔ -๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม และที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate2019/