สยามคูโบต้า จับมือคณะเกษตร มก.พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรร่วมกัน

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการบริการทางวิชาการในการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์  โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรทางการเกษตรและนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ