เปิดงานประชุมวิชาการกรมการข้าว

  •  
  •  
  •  
  •  

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินชมนิทรรศการภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น พร้อมปาถกฐาพิเศษเมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร ดำเนินการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ดังนั้นทุกโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การปฏิรูประบบภาคการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพ ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยต่าง ๆ ที่กรมการข้าวได้ดำเนินการเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิตข้าว ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศด้วย