เริ่มแล้ว! กฟก.ประกาศขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี61

  •  
  •  
  •  
  •  


หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายกฤษฎา  บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม  ณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561เร่งแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินเกษตรกรให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล

นายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการ  รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ปี 2561 เปิดให้เกษตรกรมาขอรับขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีคุณสมบัติ คือ

[adrotate banner=”3"]

1.เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 2. เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 3.มีหนี้ที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม 4.เป็นหนี้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด,หนี้โครงการส่งเสริมของรัฐ, หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือนิติบุคล รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกร

ดังนั้นให้เกษตรกรที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ยื่นคำขอที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดในจังหวัดที่องค์กรเกษตรกรตั้งอยู่ในวันทำการด้วยตนเอง ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอมีดังนี้ คำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตามแบบที่สำนักงานกำหนด  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  หลักฐานแห่งหนี้เช่น สัญญาจำนอง สัญญากู้ยืม หรือสมุดบัญชีเงินกู้

ทั้งนี้กรณีที่เกษตรกรมีหนี้เร่งด่วน ให้เกษตรกรยื่นคำขอจัดการหนี้เร่งด่วนในคราวเดียวกัน  โดยแนบเอกสารคำฟ้อง หรือ คำพิพากษา หรือ คำบังคับคดี ตามแต่กรณี  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ส่วนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร)โทร.0 2158 0342ต่อ 8102 และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดทั่วประเทศในวัน และเวลาทำการ