ก.เกษตรฯเดินหน้าปั้น“นักบริหารการพัฒนาการเกษตรฯระดับกลาง”

  •  
  •  
  •  
  •  

 

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ชี้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระบุถือเป็นการสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และเป็นแบบอย่างต่อผู้ร่วมงานได้อีกด้วย”  

          นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักบริหารระดับกลาง ให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบาย และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 1. สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ 3. เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม 4. เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 5. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

    [adrotate banner=”3″]

            สำหรับหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561 โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 120 คน

           “การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ที่ผ่านมา นับว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างยิ่ง การที่ผู้ฝึกอบรมได้มาฝึกอบรมร่วมกัน มีการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยจะส่งผลต่อการประสานการปฏิบัติราชการในแนวบูรณาการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสมรรถนะในการเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดีเป็นแบบอย่างต่อผู้ร่วมงานอีกด้วย” ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าว