“กฤษฎา”ย้ำงบฯ150 ล้านสร้างฝายชะลอน้ำ ระวัง!อย่าให้โกง

  •  
  •  
  •  
  •  

“กฤษฎา” กำชับกรมพัฒนาที่ดิน ให้ดำเนินงานในโครงการไทยนิยมยั่งยืนภายใต้งบฯณ 150 ล้านบาท ในการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 1,097 จุดทั่วประเทศ ต้องระวังเรื่องการทุจริต ย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ากระทรวงเกษตรฯได้ทำเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

        นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งดำเนินงานสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินทั่วประเทศให้มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกที่เรียกว่า Agri-Map ในการจัดการดินที่เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

[adrotate banner=”3"]

         ส่วนระดับภูมิภาคยังมีหมอดินอาสาหมอดินอาสาทำหน้าที่เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบให้เข้าถึงเกษตรกรในชุมชน รวมถึงการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร การแก้ไขปรับปรุง-ฟื้นฟูบำรุงดินให้เหมาะสมกับการเกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปี 2561 ด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี

         นอกจากนี้ การดำเนินงานในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ 150 ล้านบาท ในการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 1,097 จุดทั่วประเทศ ได้มีแผนงานให้จัดซื้อวัสดุในการจัดทำฝายและจ้างงานประชาชนในพื้นที่วันละ 300 บาท นั้น ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องระมัดระวังเรื่องการทุจริต รวมทั้งได้ฝากข้อคิดให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และขอฝากถึงเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยรับฟังคำแนะนำของหมอดินอาสา ปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

          สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจัยวิชาการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำไปขยายผลการปฏิบัติได้จริง มีการเสวนาวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสาในการขับเคลื่อนการเกษตรทฤษฎีใหม่ การเกษตรแบบผสมผสาน การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งการจัดประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็น Smart Officer เพื่อจะได้เป็นคู่คิดและสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

 

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ