มอบ 87 รางวัลชูเกียรติเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชี

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษจรฯ ชูเกียรติเกษตรกรคนเก่ง  คัดเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ตั้งแต่ระดับประเทศ ลงไประดับภาค ระดับจังหวัด ประจำปี 2561  จำนวน 77 รางวัล และรางวัลส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล มอบรางวัลเรียนบร้อยแล้ว  “ ขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน”

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปี 2561 งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม. 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

         นานธีระ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้บูรณาการงานในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล โดยได้สอดรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ในนิยาม “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

[adrotate banner=”3"]

           กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพได้ ซึ่งการจดบันทึกบัญชีจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด

            ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนงานผ่านอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือ ครูบัญชี นับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนช่วยผลักดันงานนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตรและยกระดับเกษตรกรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาความยากจน และหนี้สิน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีได้

          ด้านนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร เพื่อให้ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีเกษตรกรเป็น “อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” หรือ “ครูบัญชี” ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ครูบัญชีจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป

         ทุก ๆ ปี กรมฯ จะคัดเลือกครูบัญชีที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี มีความคิดริเริ่มฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม มีความเป็นผู้นำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด และครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของครอบครัวและชุมชน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูบัญชี

        สำหรับในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 410 คน มีเกษตรกรดีเด่นที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ/ระดับภาค/ระดับจังหวัด จำนวน 77 รางวัล และรางวัลส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ